PKN
PKN gemeente Katlijk-Mildam
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens PKN gemeente Katlijk-Mildam behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: PKN gemeente Katlijk Mildam
Telefoonnummer (facultatief): 0513-636586
RSIN/Fiscaal nummer: 824128783
Website adres: http://katlijk-mildam.protestantsekerk.net
E-mail: aukekoehoorn@kpnplanet.nl
Adres: Schoterlandseweg 74
Postcode: 8454 KG
Plaats: Mildam
Postadres: Aaltjelaan 7
Postcode: 8455 JB
Plaats: Katlijk
 
De PKN Katlijk Mildam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op  PKN gemeente Katlijk Mildam.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad van onze gemeente bestaat uit een voorzitter, een scriba, 2 wijkouderlingen, 2 jeugdouderlingen en 3 diakenen, leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters telt  5  leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Samenvatting van het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente:
Onze gemeente wil een levende geloofsgemeente zijn die staat in de protestantse geloofstraditie en een gemeenschap die iets uitstraalt van de gemeenschap met God. We willen een gemeenschap zijn die zorgzaam is naar haar leden en anderen die zorg behoeven. Wij willen een gemeenschap zijn waar mensen zich zelf ontdekken en zich geborgen weten in God die geborgenheid aan mensen schenkt. Waarbij die mensen elkaar mogen inspireren op alle terreinen van de  samenleving.
Onze gemeente viert dit als gemeenschap, met God aanwezig in de prediking, zij viert dit in liederen, in gebeden en de tekenen van doop en avondmaal.
Geloofsoverdracht, individueel en binnen de gemeente, is van wezenlijk belang voor het bestaan van de gemeente.
Wij zullen naar ons zelf en naar onze activiteiten kijken met de vraag wat het aansprekende, aantrekkelijke en appellerende is voor de mensen om ons heen. Wij zetten in op de kwaliteit van het gemeente-zijn en van wat we zeggen en doen.
Wij geloven dat het geloofsgesprek en de toerusting van de gemeente om hun geloof te delen met anderen kunnen leiden tot het behoud van onze gemeente.
Wij maken werk van gemeenschappelijke bemoediging, liefdevolle begeleiding van de gemeente en doelgerichte gemeenteopbouw.
Het gemeenteleven en in het diaconaal werk gaat het ons om het zichtbaar maken van de liefde van Christus. Daarom zal ook onze gemeente werk maken van haar dienst in deze multiculturele samenleving.
Jeugd en jongeren krijgen alle ruimte om te zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn.
Wij staan in een cultuur van “beleven” ook open voor nieuwe vormen van spiritualiteit.
Omdat mensen minder geneigd zijn om aangesproken te worden als onderdeel, willen wij ons in het bijzonder ook richten op individuele contacten.
Wij willen ons ook richten op die groepen mensen die wij met onze huidige manier van kerk-zijn niet bereiken.
Wij leveren een actieve bijdrage aan nauwere samenwerking met andere kerken en met verwante organisaties.
Wij gaan binnen onze gemeente en met andere gemeenten in gesprek over onze roeping om gemeente van Christus te zijn.
Wij willen duidelijk maken dat de kerk een belangrijke bijdrage kan leveren aan de( plaatselijke) samenleving.
Enkele praktische beleidspunten:
 • Het behoud, dan wel het zoveel mogelijk beperken van het ledenbestand en het verhogen van de betrokkenheid.
 • We willen een gemeente zijn, net als een familie, waar we samen het geloof delen en proberen er voor elkaar te zijn.
 • Meer mensen en in het bijzonder jongeren betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de diensten.
 • Gemeenteleden dienen tenminste eenmaal per jaar of zoveel vaker of minder vaak als zij zelf wensen door een ouderling of een predikant bezocht te worden.
 • Voortzetting en ontwikkeling van bestaande kerkelijke activiteiten naast de zondagse kerkdiensten.
 • Stimuleren van het betrekken van meer gemeenteleden bij kerkelijke en aan verwante activiteiten.
 • Stimuleren van jongeren om na het verlaten van zondagschool en catechisatie/ c.q. Rock Solid betrokken te blijven bij de kerk.
 • Professionele ondersteuning bij het vrijwilligerswerk binnen de kerk en in het bijzonder bij het jongerenwerk.
 • Voortzetting van het beleid inzake Vorming en Toerusting zowel lokaal als regionaal.
 • Voldoende gebruik maken van de aanwezige geldelijke middelen om het bovenstaande doorgang te laten vinden.
 • Als het niet meer haarbaar is om deze gemeente zelfstandig te laten voortbestaan, zal er samenwerking gezocht moeten worden met andere (naburige) gemeenten.
Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
terug
 
 

Mildam.
datum en tijdstip 04-06-2023 om
meer details

Katlijk. Heilig Avondmaal. Ds P Hulshof
datum en tijdstip 11-06-2023 om
meer details

Mildam Dorpsfeest, dienst in feesttent. Ds D Hasper
datum en tijdstip 18-06-2023 om
meer details

Gezamenlijke dienst in Oude/Nieuwehorne. Ds D Hasper
datum en tijdstip 25-06-2023 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.