PKN
PKN gemeente Katlijk-Mildam
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: PKN gemeente Katlijk Mildam
Telefoonnummer (facultatief): 0513-541407
RSIN/Fiscaal nummer: 824128801
Website adres: http://katlijk-mildam.protestantsekerk.net
E-mail: jangorter@hetnet.nl
Adres: Schoterlandseweg 74
Postcode: 8454 KG
Plaats: Mildam
Postadres: Hogeveensweg 1a-23
Postcode: 8415 AE
Plaats: Bontebok
 
De PKN gemeente Katlijk Mildam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op PKN gemeente Katlijk Mildam.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Diaconaal beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente:
Diaconie het jaar door.

Doelstelling.
We collecteren volgens het collecterooster. Voor data die nog open staan zoeken we zelf een bestemming. Er zijn vele goede doelen, ook binnen Friesland. We houden ons bij steunaanvragen zoveel mogelijk aan het CBF-keurmerk. Er is veel aanvraag en de nood is vaak groot, dus moeten we keuzes maken.
Stimulering gemeente.
We proberen de gemeente te activeren door in ons kerkblad uitgebreid het doel van de collecte uit te leggen en waaraan het wordt besteed. Ook bij de aankondigingen in de kerk wordt dit nogmaals herhaald. Foldermateriaal van het LDC en het PDC wordt regelmatig uitgedeeld in de kerk.
Project.
We steunen een ARK-project (Actie Roemeense Kinderen) Dit houdt in dat we 4 gezinnen met kleine kinderen financieel steunen, samen met extra giften van een aantal  gemeenteleden. Ook de opbrengst van het verjaardagsfonds gaat naar dit project.
Vorming en toerusting.
We bezoeken trouw de vergaderingen van de classis in samenwerking met het PDC. Hier worden we gewezen op de nood in de wereld maar ook de armoede dichtbij. We bezoeken ook regelmatig de landelijke diaconale dag. We vergaderen 6 keer per jaar, waar o.a. de nieuwsbrief behandelen. We lezen de “vakbladen”Diaconia en Omkeer.

Verdere diaconale taken:
  • Het klaar maken van de avondmaalstafels en het rondbrengen van brood en wijn bij het Avondmaal.
  • Het bezorgen van de casetterecorder bandjes bij gemeenteleden die niet in de kerk kunnen komen door ziekte of ouderdom.
  • Het klaar maken en bezorgen van kerstgeschenken voor ouderen, zieken of alleenstaanden.
  • Het mede verzorgen van een bootreisje voor 70+ers (samen met buurgemeenten.
  • Een diaken heeft zitting in de ZWO-commissie en fungeert als werelddiaken.
  • Voorzitter van de diaconie vergadert 6x per jaar met het moderamen van de kerkenraad.
Jaaroverzicht van maand tot maand.
Jan./febr.: Collecte voor het werelddiaconaat.Uitdelen van foldermateriaal.
Maart/april: Paasgroeten voor gedetineerden. De jaarrekening klaar maken voor de kascontrole.
Mei: Adressenlijst maken voor een vakantiegroet i.o.m. de pastor.
Juni: Boottocht 70+ers. 2 diakenen gaan mee als begeleider.
Sept.: Contact met wijkouderling en wijkdames. Mutaties doorgeven aan de scriba, paster en administrateur.
Okt.: Collecte werelddiaconaat met folders. Nieuw collecterooster te goedkeuring naar de kerkenraad Voorbereiding kerstattenties i.v.m. bestellen e.d. Cadeautjes worden gekocht bij de wereldwinkel. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Nov. : Begroting klaarmaken ter beoordeling  aan de kerkenraad.
Dec.: Kerstattenties rondbrengen, uiteraard met een bezoekje.

Tenslotte:
We moeten scherp blijven en aandacht hebben voor de nood van de wereld, veraf en dichtbij. Werken aan gerechtigheid in de kerk en in de wereld om ons heen. Omzien naar onze naaste. We zijn een kleine gemeente met een kleine diaconie, maar we doen wat we kunnen.

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen. 
terug
 
 

Mildam.
datum en tijdstip 04-06-2023 om
meer details

Katlijk. Heilig Avondmaal. Ds P Hulshof
datum en tijdstip 11-06-2023 om
meer details

Mildam Dorpsfeest, dienst in feesttent. Ds D Hasper
datum en tijdstip 18-06-2023 om
meer details

Gezamenlijke dienst in Oude/Nieuwehorne. Ds D Hasper
datum en tijdstip 25-06-2023 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.